Pozwolenia konieczne do budowy garażu blaszanego

Jakie dokumenty są niezbędne, ażeby zgodnie z prawem wybudować garaż blaszany przytwierdzony śrubami do płyty betonowej o grubości dziesięciu cm? Garaże blaszane przytwierdzane śrubami do płyty betonowej są, zgodnie z art. 3 pkt 5 zarządzenia budowlanego przejściowym obiektem budowlanym. Pewnym z kryteriów zaliczenia budowli do tejże odmiany jest bowiem brak trwałego połączenia obiektu z podłożem.

garaż

Autor: tachyondecay
Źródło: http://www.flickr.com/photos/tachyondecay/2068146974/
Następnie należy wyjaśnić, iż zgodnie z zasadą wyrażoną w art.

Nie wahaj się oraz zobacz zawarte tu uwagi na nasz temat. To zapewne będą warte Twojego zainteresowania dane – po prostu kliknij ten link.

28 ust. 1 zarządzenia budowlanego czynności budowlane (a zatem także konstrukcję obiektu budowlanego) możemy zacząć wyłącznie na podstawie definitywnej decyzji o pozwoleniu na inwestycję. Garaże blaszane wymagają odpowiednich pozwoleń. Zamknięty rejestr obiektów budowlanych, których konstrukcja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę mieści art. 29 ust. 1 zarządzenia budowlanego. W katalogu powyższym nie mieści się jednak budynek blaszanego garażu.

brama garażowa

Autor: mrhayata
Źródło: http://www.flickr.com

W szczególności nie będzie on gospodarczym budynkiem, bowiem zgodnie z § 3 pkt 8 zarządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w materii warunków technicznych, którym winny odpowiadać budynki i ich położenie. Przy tego typu obiektach zaleca się bramy garażowe (zobacz bramy) Wiśniowski (bramy firmy Wiśniowski). Gospodarczy budynek to budynek przeznaczony do niezawodowego przeprowadzania prac warsztatowych a także do składowania półproduktów, narzędzi, sprzętu oraz płodów rolnych służących rezydentom domu mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budowli rekreacji indywidualnej, a także ich sąsiedztwa, a w zabudowie zagrodowej określony też do gromadzenia środków produkcji rolnej i sprzętu i płodów rolnych.

W związku z tym musimy przyjąć, iż budowa garażu blaszanego wymagać będzie pozwolenia na budowę. W tym celu przynależy złożyć podanie o wydanie pozwolenia na inwestycję do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wzór tego podania można nabyć w siedzibie tegoż organu lub użyć załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o zezwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania majątkiem na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Teraz możemy wystukać w przeglądarkę hasło: garaże blaszane czy bramy garażowe Wiśniowski.